Privacy Statement

Esse Netherlands Retail B.V., gevestigd aan Havenstraat 2 12714 AE Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.esseskincare.nl
Havenstraat 2
12714 AE Huizen
+31 6 58 85 47 69
huizen@esseskincare.com

Yvonne Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Esse Netherlands Retail B.V.
Zij is te bereiken via huizen@esseskincare.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Esse Netherlands Retail B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Esse Netherlands Retail B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Esse Netherlands Retail B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde verwerking
Esse Netherlands Retail B.V. neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in computerprogramma’s of -systemen. Esse Netherlands Retail B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mijn Salon

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Esse Netherlands Retail B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Esse Netherlands Retail B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Esse Netherlands Retail B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Esse Netherlands Retail B.V. gebruikt functionele en analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar huizen@esseskincare.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Esse Netherlands Retail B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Esse Netherlands Retail B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Esse Netherlands Retail B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via huizen@esseskincare.com